Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

Podatki

NUMER KONTA BANKOWEGO

20 9434 1070 2005 1500 0117 0035

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu

Podatki i opłaty lokalne płacimy po to, by zapewnić naszej gminie dochód na realizację zadań publicznych. Dzięki tym pieniądzom Rudnik nad Sanem rozwija się, rozbudowuje infrastrukturę, utrzymuje szkoły, przedszkola i żłobek oraz rozszerza ofertę kulturalną. To dzięki pieniądzom z podatków poprawia się życie  w naszej małej ojczyźnie.

Poniżej zamieściliśmy podstawowe informacje na temat podatków i opłat lokalnych oraz formularze do pobrania. Są one zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pobierz uchwałę.

Informacja na temat podatków i opłat lokalnych:

tel. 15 876 10 02 w. 27

Dokumenty związane z podatkami można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, pokój 9b (I piętro).

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania

 • grunty
 • budynki lub ich części
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy

 • właściciele
 • użytkownicy wieczyści
 • samoistni posiadacze
 • w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawki podatku 2024

 • od budynków mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,65zł
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej – 18,07 zł
 • od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej – 9,66 zł
 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej – 5,87 zł
 • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej – 5,02
 • od budowli – % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2% wartości
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,72 zł
 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni – 0,82 zł
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni – 0,25 zł
 • niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni – 3,81 zł.

Formularze

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości w PDF wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Podatek rolny

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Podatnicy:

 • właściciele
 • posiadacze samoistni
 • użytkownicy wieczyści
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawki podatku 2024:

 • od gospodarstw rolnych –136,95 zł za 1 ha przeliczeniowy
 • od działek rolnych – 273,90 zł za 1 ha.

Formularze

Formularz deklaracji na podatek rolny w PDF wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Podatek leśny

Przedmiot opodatkowania

Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnicy:

 • właściciele lasów
 • posiadacze samoistni lasów
 • użytkownicy wieczyści lasów
 • posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawka podatku 2024

72,0346 zł za 1 ha.

Formularze

Formularz deklaracji na podatek leśny w PDF wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Podatek od środków transportowych

Przedmiot opodatkowania:

• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
• autobusy.

Podatnicy:

• osoby fizyczne i osoby prawne – właściciele środków transportowych
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – jeśli mają zarejestrowany środek transportowy
• posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Stawki podatku

Pobierz tabele ze stawkami podatku.

Formularze

Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych w PDF wraz załącznikiem do pobrania poniżej.

Opłaty obowiązujące na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Rudniku nad Sanem

Opłatę targową płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, sprzedające na targowiskach.

Stawki opłaty

 • Opłata targowa:
  • 5,00 zł za każdy dzień handlu na terenie targowiska
  • 10,00 zł za każdy dzień handlu poza terenem targowiska
 • Opłata za rezerwację stanowiska handlowego:
  • 5,00 zł brutto za jeden dzień targowy za jedno stanowisko handlowe
 • Czynsz za najem powierzchni handlowej:
  • 10,00 zł brutto za jedno stanowisko handlowe w jednym dniu targowym
  • 5,00 zł brutto za jedno stanowisko handlowe w jednym dniu targowym dla rolników.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Formularze

Formularz wniosku w PDF wraz z załącznikiem do pobrania poniżej.

Opłata administracyjna za posiadanie psa

 • 10 zł za posiadanie jednego psa
 • 5 zł za każdego następnego psa.

Zaświadczenia

Zaświadczenia o:

 • powierzchni gospodarstwa rolnego
 • o dochodzie z gospodarstwa rolnego
 • zaleganiu/nie zaleganiu w podatkach

wydawane są na podstawie złożonego wniosku (wzór wniosku do pobrania poniżej).

Zaświadczenie podlega lub nie podlega opłacie skarbowej w zależności od rodzaju i miejsca jego składania zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. z dn. 17 października 2000 r.).

Umorzenia

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę. Wniosek/podanie należy uzupełnić o dowody stwierdzające dochody i wydatki podatnika ( np. odcinek renty/emerytury, rachunki itp.)

Formularze

DN-1_Deklaracja-na-podatek-od-nieruchomości.pdf

ZDN-1_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomości.pdf

ZDN_2_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomości.pdf

IN-1_Informacja-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN-1_Załącznik-do-informacji-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN-2_Załącznik-do-informacji-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych.pdf

DR-1_Deklaracja-na-podatek-rolny.pdf

ZDR-1_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

ZDR-2_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

IR-1_Informacja-o-gruntach.pdf

ZIR-1_Załącznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR-2_Załącznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR-3_Załącznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

DL-1_Deklaracja-na-podatek-leśny.pdf

ZDL-1_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-leśny.pdf

ZDL-2_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-leśny.pdf

IL-1_Informacja-o-lasach.pdf

ZIL-1_Załącznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL-2_Załącznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL-3_Załącznik-do-informacji-o-lasach.pdf

DT-1-_Deklaracja-na-podatek-od-środków-transportowych.pdf

DT-1A-_Załącznik-do-deklaracji-DT-1-.pdf

Wzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf

Załącznik-do-wniosku-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia.pdf

Oswiadczenie-osoby-fizycznej-do-wniosku-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf