Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

Akty prawne

Najważniejsze akty prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce i na terenie naszej gminy.

Ustawy

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity

Ustawa o odpadach

Rozporządzenia Ministra Środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie szczegółowego szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXXVII/273/2022 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała nr XV/106/2019 Rady Miejskiej W Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

UCHWAŁA NR XIX/141/2020 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEMz dnia 20 października 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIX/140/2020 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

UCHWAŁA NR XIX/142/2020 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Uchwała nr XXI/102/2012 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.