Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

obrazek

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Przędzel

Wartość całkowita zadania: 5 998 874,92 zł

  • kwota dofinansowania: 4 856 385,00 zł
  • wkład własny: 1 142 489,92 zł

Źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Podstawowy zakres:

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie głównych kolektorów grawitacyjnych oraz kolektorów tłocznych, 4 przepompowni ścieków i studzienek kanalizacyjnych. Całkowita długość planowanej kanalizacji wynosi ok. 5,4 km.  Zadanie obejmuje również sieć wodociągową o długości ok. 1,2 km.

obrazek

Przebudowa drogi gminnej nr 102772 – ulica Podborze w miejscowości Kopki

Wartość całkowita: 1 256 277,91 zł

  • kwota dofinansowania: 784 777,00 zł
  • wkład własny: 471 500,91 zł

Źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Podstawowy zakres:

Roboty budowlane obejmują: przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowej warstwy asfaltowej wraz z umocnieniem poboczy i odmuleniem rowów. Ponadto planowana jest przebudowa istniejących przepustów na zjazdach do posesji oraz przebudowa zjazdów indywidualnych. Łączna długość jezdni wynosi 558,00 mb.