Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Lokalizacja:

Mickiewicza (teren oczyszczalni ścieków) 37-420 Rudnik nad Sanem.

Punkt czynny jest w każdą sobotę w godz. 9.00 – 15.00.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujące rodzaje odpadów pochodzących z gospodarstw domowych:

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, napojach),
 • bioodpady,
 • zimny popiół,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (z wyjątkiem opon z pojazdów rolniczych i ciężarowych),
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory.

Gruz i odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe przyjmowane są wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z prac remontowo-budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do pojemników przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych, ustawionych w aptekach na terenie gminy.