Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

PSZOK

Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujące rodzaje odpadów pochodzących z gospodarstw domowych:

 • papier i tektura
 • szkło
 • tworzywa sztuczne
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, napojach)
 • metale
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • zimny popiół
 • odpady ulegające biodegradacji.

Gruz i odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe przyjmowane są wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z prac remontowo-budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do pojemników przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych, ustawionych w aptekach na terenie gminy.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Mickiewicza (teren oczyszczalni ścieków)
Rudnik nad Sanem

Godziny otwarcia:

sobota: 9.00–15.00