Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

Przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Chcesz przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej?

KROK 1

WYSTĄP O WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Uzupełnij wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Wypełniony wniosek należy złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Rudniku nad Sanem.

Wzór wniosku znajdziesz TUTAJ.

Ważne! ZGKiM ma 21 dni na wydanie wnioskowanych warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej lub 45 dni w pozostałych przypadkach.

KROK 2

WYBIERZ WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH

Każdy z mieszkańców we własnym zakresie i na koszt własny wybiera firmę budowlaną.

KROK 3

DOKONAJ ZGŁOSZENIA ZAMIARU BUDOWY PRZYŁĄCZA

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Zgłoś zamiar budowy przyłącza do sieci do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Rudniku nad Sanem.

Wzór zgłoszenia zamiaru budowy znajdziesz TUTAJ.

Do zgłoszenia wymagany jest plan sytuacyjny (zaznaczony planowany przyłącz do sieci) na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub mapie pobranej z Geoportalu Powiatu Niżańskiego https://powiat-nisko.geoportal2.pl/ .

Ważne! Roboty należy zgłosić na min. 3 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Na tym etapie nie ponosisz żadnych kosztów! Nie jest wymagany projekt budowlany!

KROK 4

 ZGŁOŚ ODBIÓR WYKONANEGO PRZYŁĄCZA PRZED ZAKOPANIEM WYKOPU

Przed zakopaniem miejsca włączenia do sieci (połączenie studnia-rura) należy zawiadomić ZGKiM w celu dokonania protokolarnego odbioru wykonanego przyłącza.

KROK 5

WYKONAJ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ

W celu podpisania umowy odbioru ścieków należy przedstawić ZGKIM mapę powykonawczą tzw. Inwentaryzację powykonawczą sieci wykonaną przez geodetę z uprawnieniami.

KROK 6

ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI

W celu zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłosić się do ZGKiM w Rudniku nad Sanem przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Rudniku nad Sanem.

 

Chcesz przyłączyć się do sieci wodociągowej?

KROK 1

WYSTĄP O WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Uzupełnij wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Wypełniony wniosek należy złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Rudniku nad Sanem.

Wzór wniosku znajdziesz TUTAJ.

Ważne! ZGKiM ma 21 dni na wydanie wnioskowanych warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej lub 45 dni w pozostałych przypadkach.

KROK 2

WYBIERZ WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH

Każdy z mieszkańców we własnym zakresie i na koszt własny wybiera firmę budowlaną.

KROK 3

DOKONAJ ZGŁOSZENIA ZAMIARU BUDOWY PRZYŁĄCZA

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Zgłoś zamiar budowy przyłącza do sieci do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Rudniku nad Sanem.

Wzór zgłoszenia zamiaru budowy znajdziesz TUTAJ.

Do zgłoszenia wymagany jest plan sytuacyjny (zaznaczony planowany przyłącz do sieci) na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub mapie pobranej z Geoportalu Powiatu Niżańskiego https://powiat-nisko.geoportal2.pl/ .

Ważne! Roboty należy zgłosić na min. 3 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Na tym etapie nie ponosisz żadnych kosztów! Nie jest wymagany projekt budowlany!

KROK 4

ZGŁOŚ ODBIÓR WYKONANEGO PRZYŁĄCZA PRZED ZAKOPANIEM WYKOPU

Przed zakopaniem miejsca włączenia do sieci (połączenie rura-rura) należy zawiadomić ZGKiM w celu dokonania protokolarnego odbioru wykonanego przyłącza.

KROK 5

WYKONAJ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ

W celu podpisania umowy odbioru ścieków należy przedstawić ZGKIM mapę powykonawczą tzw. Inwentaryzację powykonawczą sieci wykonaną przez geodetę z uprawnieniami.

KROK 6

ZAWARCIE UMOWY NA ZAOPATRZENIE W WODĘ

W celu zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłosić się do ZGKiM w Rudniku nad Sanem przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Rudniku nad Sanem.