Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2

obrazek

obrazek

Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem

Opis inwestycji:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, jako jednostka samorządowa odpowiedzialna jest za zapewnienie warunków i usług publicznych bezpośrednio służących jakości życia jej mieszkańców. Do takich działań na pewno zalicza się udostepnienie infrastruktury sportowej, która umożliwi mieszkańcom aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży. Zadanie polega na przebudowie stadionu miejskiego MOSiR w Rudniku nad Sanem.

Obecnie stadion jest ogrodzony, wyposażony w trybuny oraz niezbędne media. Płyta boiska do piłki nożnej posiada nawierzchnię naturalną trawiastą. n Wszystkie wymienione elementy wymagają modernizacji i dostosowania do aktualnych przepisów i wymogów.
Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bazy sportowej dla dzieci i dorosłych, walorów turystycznych miejscowości oraz atrakcyjności spędzania czasu wolnego mieszkańców.

Pełnowymiarowe boisko umożliwia wykorzystywanie obiektu przez profesjonalnych sportowców, rozwój lokalnych talentów, a także organizację zawodów sportowych. Zadanie obejmuje przebudowę płyty boiska piłkarskiego wraz z elementami lekkoatletycznymi.

Wszystkie przebudowywane elementy zlokalizowane są na działkach będących własnością  Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  1. a) przebudowę płyty boiska o nawierzchni z trawy sportowej sianej z systemem zraszania oraz systemem drenażu,
  2. b) dobudowę:

– rzutni do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z trawy naturalnej,

– rzutni do rzutu dyskiem i młotem,

  1. c) budowę powierzchni z kostki brukowej wokół bieżni lekkoatletycznej,
  2. d) zagospodarowanie terenu przy boisku,
  3. e) budowę nowej trybuny dla kibiców na 604 miejsca siedzące, która posiadać będzie częściowe zadaszenie,
  4. f) przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Realizacja inwestycji nie wprowadzi barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania uwzględnia się dostępność dla osób niepełnosprawnych, dzięki czemu poprawi się komfort użytkowania nawierzchni sportowych przez te osoby.

Celem działania jest również przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Inwestycja stworzy warunki do zrównoważonego rozwoju gminy.

Efektem długofalowym będzie podniesienie potencjału i konkurencyjności gminy pod kątem rozwoju turystyki aktywnej i wypoczynkowej.

Dofinansowanie: 4 999 500,00 zł

Wartość inwestycji: 5 956 307,02 zł

Wkład własny Gminy: 956 807,02 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel.

obrazek

Opis inwestycji:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, jako jednostka samorządowa odpowiedzialna jest za zapewnienie warunków i usług publicznych bezpośrednio służących jakości życia jej mieszkańców. Do takich usług z pewnością zalicza się gospodarka kanalizacyjna, jako wartość tworząca warunki bezpośrednio związane z mieszkalnictwem, jak również ochroną środowiska naturalnego, w którym żyją mieszkańcy gminy. Zaniechanie inwestycji w tym zakresie może doprowadzić do powstania zagrożeń dla środowiska naturalnego, w tym bezpośredniego negatywnego oddziaływania na życie mieszkańców. Wiąże się to z zanieczyszczeniem wód podziemnych i gruntowych oraz zanieczyszczeniem gleby. Kluczowym skutkiem będzie jednak uniemożliwienie prawidłowego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, który wiąże się z obniżoną aktywnością mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Planowana inwestycja obejmować będzie budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki i Przędzel zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Zakres rzeczowy to w szczególności wykonanie głównych kolektorów grawitacyjnych oraz kolektorów tłocznych, przepompowni ścieków i studzienek kanalizacyjnych. Całkowita długość planowanej kanalizacji wynosi ok. 22 km. Realizacja inwestycji wpłynie na zwiększenie liczby gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych objętych systemem kanalizacji, co w znaczący sposób przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy. Jednocześnie wzrośnie poziom warunków związanych z mieszkalnictwem i prowadzeniem działalności gospodarczej w miejscowościach objętych inwestycją. Celem działania jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19, podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawę środowiska przyrodniczego. Inwestycja stworzy warunki do zrównoważonego rozwoju gminy. Efektem długofalowym będzie  również podniesienie potencjału i konkurencyjności gminy pod kątem rozwoju gospodarczego.

Dofinansowanie: 13 000 000,00 zł

Wartość inwestycji: 16 750 000,00 zł

Wkład własny Gminy: 3 750 000,00 zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8

obrazek

Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem – etap I

Opis inwestycji:

Wnioskowane zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej w Rudniku nad Sanem. Jest to budynek murowany, trzykondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem, kryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej i został wybudowany w 1929 r. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i służy obecnie realizowaniu zadań w dziedzinie kultury.

  1. Zakres planowanej przebudowy:

1) wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych

2) izolacja fundamentów,

3) uzupełnienie ubytków w ścianach, skucie istniejących tynków i wykonanie nowych,

4) częściowy montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

5) wykonanie schodów zewnętrznych,

6) częściowe wykonanie nowych posadzek,

7) roboty rozbiórkowe ścian kolankowych z ozdobnymi profilami zewnętrznym oraz częściowo ścian piętra wraz z ich ponownym odbudowanie i odtworzeniem,

8) wymiana niektórych stropów na płyty żelbetowe,

9) wymiana drewnianej konstrukcji dachu na nową wraz z wymianą pokrycia dachowego wraz z izolacją,

10) częściowe wykonanie instalacji sanitarnych (wewnętrznych i zewnętrznych),

11) częściowe wykonanie instalacji elektrycznych.

  1. Zakres planowanej rozbudowy dotyczy wschodniej strony budynku. Rozbudowana część (wiatrołap i hol wejściowy) będzie posiadała przeszklone elewacje w systemie fasadowym wraz z płaskim dachem. Poprzez zadaszenie nowego wejścia głównego rozbudowa przejdzie w zadaszoną promenadę oraz parterowy budynek klubokawiarni (o powierzchni zabudowy bez promenady ok. 173 m2, powierzchni użytkowej ok. 138 m2, kubaturze 720 m3). Powierzchnia zabudowy budynku Domu Kultury po rozbudowie będzie wynosiła ok. 630 m2, powierzchnia użytkowa ok. 1 230 m2, kubatura ok. 6 781 m3).

Dofinansowanie: 8 499 960,00zł

Przewidywana wartość inwestycji: 9 444 400,00 zł

Deklarowana kwota wkładu własnego Gminy: 944 440,00zł

 

obrazek

Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem – etap II

Opis inwestycji:

Wnioskowane zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej w Rudniku nad Sanem. Jest to budynek murowany, trzykondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem, kryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej i został wybudowany w 1929 r. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i służy obecnie realizowaniu zadań w dziedzinie kultury.

Zakres planowanej przebudowy i rozbudowy:

1)           częściowe wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych

2)           częściowy montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

3)           częściowe wykonanie nowych posadzek,

4)           częściowe wykonanie niektórych instalacji sanitarnych (wewnętrznych),

5)           częściowe wykonanie instalacji elektrycznych.

Po całkowitej przebudowie i rozbudowie budynku Domu Kultury powierzchnia zabudowy będzie wynosiła ok. 630 m2,  powierzchnia użytkowa ok. 1 230 m2, kubatura ok. 6 781 m3, a parterowy budynek klubokawiarni będzie posiadał powierzchnię zabudowy bez promenady ok. 173 m2, powierzchnię użytkową ok. 138 m2, kubaturę 720 m3).

Dofinansowanie: 399 960,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 444 400,00 zł

Deklarowana kwota wkładu własnego Gminy: 44 440,00 zł

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Edycja 1

obrazek

Remont budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr ewid. 2354, 2355 w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek.

Opis inwestycji:

W stanie istniejącym budynek użyteczności publicznej zawiera pomieszczenia biurowe Poczty Polskiej. Budynek jest murowany i kryty blachą.

W wyniku przedmiotowej inwestycji bryła budynku nie ulegnie żadnym przekształceniom architektonicznym. Poprawiony zostanie stan techniczny i estetyczny składowych elementów dawnego Ratusza w Rudniku nad Sanem. W latach wcześniejszych podobnym pracom poddany został segment budynku położony na działce sąsiedniej, bezpośrednio sąsiadujący z przedmiotową inwestycją. Obecna inwestycja ujednolici pod względem estetycznym i technologicznym sąsiadujące ze sobą segmenty dawnego Ratusza, co też pozytywnie wpłynie na walory architektoniczne zabytkowego budynku.

Zadanie polegać będzie na remoncie budynku użyteczności publicznej, w którym planowana jest wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana pokrycia dachu, wymiana płyt balkonowych i balustrad, remont tynków elewacji wraz z dociepleniem części ścian, izolacja pionowa i pozioma fundamentów, przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie: 482 160,00 zł

Wartość inwestycji: 492 000,00 zł

Wkład własny Gminy: 9 840,00 zł

Prace konserwatorskie przy pomniku Ferdynanda Hompescha w Rudniku nad Sanem

obrazek

Opis inwestycji:

Pomnik powstał w 1904 r. z inicjatywy mieszkańców miasta Rudnik nad Sanem. Figura przedstawia hrabiego Hompescha, którego działalność spowodowała silny rozwój wikliniarstwa na tym terenie. Pomnik składa się z betonowej podstawy, postumentu na kamiennym profilowanym cokole oraz kamiennego górnego gzymsu i popiersia. Betonowy postument posiada trapezoidalne ściany boczne. Pomnik prezentuje bardzo zły stan zachowania. W najgorszym stanie technicznym  znajdują się elementy wykonane z jasnego piaskowca. Pod wpływem działania szkodliwych  czynników zewnętrznych ich powierzchnia jest skorodowana i silnie zabrudzona. Na  kamieniu wytworzyła się warstwa tzw. patyny atmosferycznej o ciemnej barwie. Spoiny łączące poszczególne elementy pomnika są miejscami wykruszone przez co stwarzają ryzyko migracji wilgoci w głąb obiektu. Betonowa podstawa pomnika posiada delikatne spękania powierzchni oraz zabrudzenia. Ze względów historycznych, ale i artystycznych obiekt  powinien zostać poddany kompleksowym pracom konserwatorskim, które zahamują  dalsze procesy destrukcyjne oraz przywrócą obiektowi jego pierwotny wyraz estetyczny. Z powodu złego stanu zachowania pomnika, należy przeprowadzić zabiegi  techniczno-estetyczne, które będą polegały na odczyszczeniu powierzchni z zabrudzeń i  wtórnych ingerencji konserwatorskich, wzmocnieniu strukturalnym osłabionych  fragmentów kamienia i tynku, uzupełnieniu ubytków podłoża, scaleniu estetycznym  przebarwień i kitów, zabezpieczeniu powierzchni pomnika przed wnikaniem wilgoci oraz rozwojem mchów i porostów.

Prace konserwatorskie przy pomniku hrabiego Ferdynanda Hompescha znajdującego się w Rynku w Rudniku nad Sanem polegać będą na:

1) Odczyszczeniu powierzchni:

Powierzchnia obiektu zostanie wstępnie odczyszczona mechanicznie za pomocą wody oraz myjki ciśnieniowej. Następnie obiekt zostanie doczyszczony przy pomocy metod chemicznych.

3) Dezynfekcji powierzchni:

Powierzchnia kamienia, betonu i tynku powleczona zostanie dwukrotnie środkiem biobójczym.

4) Odsoleniu strukturalnym zasolonych partii kamienia metodą swobodnej migracji soli

do rozszerzonego środowiska.

5) Usunięciu ruchomych fragmentów spoin.

6) Podklejeniu pęcherzy kamienia.

7) Impregnacji strukturalnej:

Fragmenty kamienia lub tynku, które są osłabione i wykazują tendencję do osypywania się, zostaną wzmocnione strukturalnie impregnatem krzemoorganicznym.

8) Uzupełnieniu ubytków w kamieniu sztucznym kamieniem mineralnym i uzupełnieniu ubytków w betonowych schodach zaprawą cementową do konserwacji elementów betonowych.

9) Opracowaniu estetycznym powierzchni kamienia, betonu i tynku.

10) Hydrofobizacji – pomnik zostanie powleczony środkiem hydrofobizującym.

Planowana inwestycja pomoże przywrócić pomnikowi dawny blask.

 

Dofinansowanie: 52 530,40  zł

Wartość inwestycji: 53 602,45 zł

Wkład własny Gminy: 1 072,05 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 9 – Rozświetlamy Polskę

obrazek

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Opis inwestycji:

Przedmiotem Inwestycji jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne wraz z dostawą i wdrożeniem systemu do zarządzania oświetleniem.

W celu realizacji zadania Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem planuje wymianę nieenergooszczędnych opraw stanowiących majątek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola i Leżajsk.

Zgodnie z założeniami programu Inwestycja będzie polegać na wymianie starych nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe, cechujące się możliwością zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy posiadające certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.

W toku przygotowania do inwestycji i w wyniku przeprowadzenia analiz przedprojektowych Wnioskodawca wskaże precyzyjnie zakres inwestycji dotyczący lokalizacji wymienianych opraw oświetleniowych.

Obszar projektu będzie obejmował modernizację wybranych opraw oświetlających ulice na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Wybór opraw oświetlających dane obszary ma na celu identyfikację energochłonnych opraw oraz gwarancję poprawy efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia i redukcję mocy opraw świetlnych o minimum 50%. Zakłada się wskazanie opraw w takich lokalizacjach, których wymiana będzie gwarantowała efekt energetyczny przy jednoczesnej realizacji wymagań oświetleniowych wynikających z aktualnie obowiązujących w Polsce Norm dotyczących oświetlenia dróg i ulic, poprawie komfortu i  bezpieczeństwa mieszkańców, wraz z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.

Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i wymianę opraw na energooszczędne, dostarczenie i wdrożenie systemu do zarządzania oświetleniem oraz wykonanie wszelkich działań towarzyszących niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Szczegółowy opis i zakres przedsięwzięcia opisany zostanie w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Dofinansowanie: 1 542 800,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 1 928 500,00zł

Deklarowana kwota wkładu własnego Gminy: 385 700,00 zł