Twoja Gmina, Twój Urząd

Projekty unijne

obrazek

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Miejskiego Domu Kultury w Rudniku nad Sanem

Przewidywana wartość całkowita: 2 981 989,21zł

  • kwota dofinansowania: 2 423 031,47 zł
  • wkład własny: 558 957,74zł

Źródło: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenie Odporności (KPO) w ramach

Podstawowy zakres:

W ramach tego zadania będą realizowane:

– modernizacja systemu C.O.,

– wymiana instalacji C.W.U.,

– częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej,

– budowa instalacji wentylacji mechanicznej,

– budowa instalacji fotowoltaicznej,

– nadzór inwestorski nad całym zadaniem,

– zakup i montaż tablicy informacyjnej o przedsięwzięciu.

Celem projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Rudniku nad Sanem” jest poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych, co

w efekcie spowoduje obniżenie kosztów utrzymania obiektu, a dalej rozwój Domu Kultury wśród mieszkańców Rudnika nad Sanem. Aktualnie dom Kultury w Rudniku nad Sanem świadczy usługi kulturalno-promocyjno-

oświatowe w bardzo ograniczonym zakresie. Dlatego też niezbędnym jest podejmowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, w tym ich termomodernizacja gdyż w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są to obszary, na które w obecnych czasach należy zwrócić szczególną uwagę. Dlatego też Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem planuje podjąć działania mające na celu ograniczenie zużycia energii w budynku Domu Kultury zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 17 w

Rudniku nad Sanem, który w chwili obecnej charakteryzuje się niską efektywnością energetyczną.

Grupy docelowe projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Rudniku nad Sanem” będą obejmować wszelakie społeczności lokalne oraz zainteresowane podmioty. Najważniejszą grupą

są Mieszkańcy Rudnika nad Sanem, dodatkowo na termomodernizacji skorzystają m. in. przedsiębiorcy lokalni, Instytucje kulturalne i oświatowe. Przy planowaniu zakresu prac dokonano analizy płci w celu uwzględnienia różnorodnych perspektyw. Wcześniejsza diagnoza tych obszarów zapewnia, że Projekt będzie dostępny dla wszystkich użytkowników, bez względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, język, przynależność do mniejszości narodowej, urodzenie, pochodzenie społeczne, majątek, religię, światopogląd, w tym przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie innych poglądy, niepełnosprawności, wiek czy orientację seksualną.

obrazek

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt granatowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem otrzymała dofinansowanie w wysokości 302 280,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Cel programu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Czas trwania projektu: Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi znaczny rozwój cyfrowy Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, poprzez usprawnienie pracy urzędników oraz bezpieczeństwo i komfort pracy zdalnej.

Wartość dofinansowania: 302 280,00 zł

obrazek

 

obrazek

Projekt pn. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19

Projekt pn. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU

Celem nadrzędnym podejmowanego projektu parasolowego dla mieszkańców Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem jest zwiększenie poziomu produkcji energii z OZE w sektorze mieszkaniowym, którego efektem będzie wzrost jakości powietrza i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków jednorodzinnych. Projekt kierowany jest do gospodarstw domowych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, beneficjentami projektu będą właściciele i użytkownicy budynków jednorodzinnych zainteresowani i spełniający warunki techniczne montażu instalacji OZE.

Całkowita wartość projektu: 7 640 359, 08 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu: 5 885 634,25 zł

Planowane efekty:

obrazek


 

Zdjęcie dużego placu z lotu ptaka. Na placy dużo samochodów i budynki. W pobliżu placu drzewa i zabudowa mieszkaniowa

Modernizacja targowiska miejskiego

We wrześniu 2018 roku oddano do użytku zmodernizowane targowisko miejskie w Rudniku nad Sanem. Miejsce, które co czwartek gromadzi rzesze sprzedawców i kupujących z całego regionu.

Rozbudowa i modernizacja placu targowego w Rudniku nad Sanem kosztowała niemal 3 mln zł, z czego prawie 1 mln zł stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach prac wymieniono nawierzchnię, wykonano system odwodnienia, oświetlenie i ogrodzenie. W nowym budynku są m.in. garaż, pomieszczenia socjalne i toalety. Powstały też specjalne wiaty do handlu zwierzętami, stoiska do sprzedaży produktów rolno-spożywczych, artykułów przemysłowych i ekologicznych. Przy ul. Targowej powstał także parking na prawie 100 miejsc postojowych.


Zdjęcie oczyszczalni ścieków z lotu ptaka. Widac dwie duże okrągłe kadzie i obok panele fotowoltaiczne

Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem

31 sierpnia 2018 roku zakończyła się realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 11,65 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowiło ok. 7,35 mln zł.

Przeczytaj więcej o nowoczesnej oczyszczalni


Rzeżba żyrafy w brązowe ciapki. W tle parterowy budynek koloru piaskowego z spadzistym dachem

Budowa żłobka i przedszkola w Rudniku nad Sanem

11 sierpnia 2018 roku uroczyście otwarto Żłobek Miejski i Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem. Kolorowa bryła obiektu i figury egzotycznych zwierząt i plac zabaw jak z bajki przed budynkiem przyciągają wzrok. Sale zabaw są wyposażone w nowoczesne zabawki, pomoce naukowe, najnowszej generacji tablice multimedialne, interaktywne podłogi. Równie kolorowy i nowoczesny jest miejski żłobek, który połączony z budynkiem przedszkola tworzy wyjątkowy kompleks.

Nowy obiekt powstał w miejscu starego Przedszkola Miejskiego, który służył mieszkańcom 39 lat. Na budowę kompleksu pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach dwóch projektów:

  • „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem –budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego – etap I” – koszt tej inwestycji to ok. 3,12 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło prawie 1 mln zł.
  • „Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego, etap II” – koszt tej inwestycji to ok. 1,2 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło prawie 1 mln zł.

Na wyposażenie żłobka gmina otrzymała ponad 267 tys. zł w ramach konkursu „Maluch+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Samorząd brał również udział w programie „Rajski Zakątek” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, gdzie uzyskał ok. 750 tys. zł dofinansowania.