Twoja Gmina, Twój Urząd

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem.

 1. Nabór do przedszkoli,

w tym do:

 • Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem,
 • Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki
  w Kopkach,
 • Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Rudniku nad Sanem,
 • Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. M. Konopnickiej
  w Rudniku nad Sanem,
 • Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki
  w Kopkach,
 • Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przędzelu.

 

Kryteria naboru:

Do publicznego przedszkola, publicznego punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane kryteria określone przez organ prowadzący.

Terminy naboru:

Zarządzenie Nr OrA.0050.7.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem wg załącznika nr 1.

Ofertę rekrutacyjną publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo
w przedszkolu i szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

 1. Nabór do szkół podstawowych.

Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru:

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewniania jak najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Terminy naboru:

Zarządzenie Nr OrA.0050.7.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem wg załącznika nr 2.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.