Twoja Gmina, Twój Urząd

Zapraszamy na zdalne konsultacje społeczne

Nastąpiła zmiana formy konsultacji na zdalną!

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmIwYWRhODItMzZmMy00NTg0LTlmMzAtYTljOGZjNjI0OTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb3af274-68a1-4fd2-89ba-f7a037e9eb7f%22%2c%22Oid%22%3a%2238857791-8ed2-4a50-b950-c15ecc6df3f1%22%7d

Ogłoszenia są dostarczane przez BBF Sp. z o.o. i w wersji przekazanej przez BBF publikowane.
Gmina tylko użycza swoją stronę i profil facebook.
Gmina otrzymała od BBF Sp. z o.o. informację o treści:
„Informujemy, że zaplanowane konsultacje społeczne w sprawie budowy linii kolejowej na odc. Łętownia-Rzeszów odbędą się w formie zdalnego spotkania informacyjnego w trybie on-line. Decyzja ta została podyktowana pogarszającą się  sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom spotkań oraz naszym pracownikom.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu zdalnym, które odbędzie się w terminie zaplanowanego wcześniej spotkania stacjonarnego, jest kliknięcie linku do spotkania dedykowanego dla Państwa lokalizacji na stronie 
www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowego-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-58-letownia-rzeszow