Twoja Gmina, Twój Urząd

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

We wtorek 29 czerwca 2022 roku odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Waldemarowi Grochowskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych, sołtysi i przewodniczący osiedli.

Głosowanie nad wotum zaufania dla Burmistrza poprzedziła dyskusja nad Raportem o stanie Gminy. Dokument został opracowany w oparciu o znowelizowaną ustawę o samorządzie gminnym. Objął on podsumowanie działalności burmistrza – w szczególności realizację projektów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dodatkowo, w dokumencie znalazły się najważniejsze informacje dotyczące działalności w poszczególnych obszarach tematycznych realizowanych w zeszłym roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 51.597.736,88 zł., co stanowi 106,31 % założeń planowych. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 46.879.587,10 zł, tj. 96,53 % planowanych wydatków. Na koniec 2021 roku planowano deficyt budżetowy w wysokości 30.000,00 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 4.718.149,78 zł.

Burmistrz wyraził słowa wdzięczności za dialog i współdziałanie z Radą Gminy, sołtysami i przewodniczącymi osiedli. Dziękował za wspólne zaangażowanie, które umożliwia i usprawnia realizację efektywnych przedsięwzięć i inwestycji. Słowa podziękowań skierował także do kierowników i pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych.