Twoja Gmina, Twój Urząd

Trzydziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Informuję, że w dniu 23 marca 2022 r. (środa) odbędzie się trzydziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 9 00.

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Agata Podolska-Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

4. Sprawozdanie i realizacja zadań własnych o charakterze obowiązkowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Agata Podolska-Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021;

 • sprawozdanie przedstawi Pan Robert Burdzy – przewodniczący Komisji.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Monika Cagara,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,

2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2022;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Kinga Gut,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,

3) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlupiątki i soboty przez rolników i ich domowników;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji,

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegorejonie cmentarza w Kopkach;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Pan Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji,

5) nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,
 • opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji,

6) przekazania petycji zgodnie z właściwością;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,
 • opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji,

7) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przędzelu;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji,

8) zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanegosamorządowym zakładem budżetowym;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji,

9) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji,

10) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

8. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

9. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn