Twoja Gmina, Twój Urząd

Spotkanie w sprawie pomp ciepła z projektu parasolowego OZE!

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem realizuje projekt pt. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE-REACT-EU.

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zaprasza Mieszkańców, którzy podpisali umowę na montaż pomp ciepła do CWU lub pomp ciepła do CO i CWU na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17.02.2023 r. (piątek) o godzinie 16.30 w tut. Urzędzie Gminy i Miasta w pok. nr 13 (sala posiedzeń).