Twoja Gmina, Twój Urząd

Program Maluch+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sporządziło  dokument pn. Metodologia obsługi wniosków RKZ-1 i RKZ-2 w zakresie oznaczenia miejsc opieki utworzonych z Programu Maluch+ 2022-2029 oraz monitorowania obsadzenia miejsc w okresie 36 miesięcy, a także instrukcje wypełniania wniosków RKZ-1, RKZ-2, instrukcję rejestracji wniosku RKZ-6.

Dla Ministerstwa metodologia ta ma być gwarantem dobrej jakości danych sprawozdawczych. Jej zapisy stanowią katalog wytycznych, który będzie pomocny zarówno dla podmiotów niepublicznych, uczestniczących w Programie MALUCH+ 2022-2029, jak i pracowników samorządów gminnych obsługujących prowadzony przez właściwego prezydenta / burmistrza / wójta Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych lub Wykaz Dziennych Opiekunów, a w przypadku gmin uczestniczących w Programie – również koordynujących zadania związane z realizacją zawartej z Wojewodą Podkarpackim umowy odpowiednio na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Podobnie załączone instrukcje i przykłady wypełniania wniosków, winny stanowić pomoc odpowiednio dla pracowników urzędów gminy i podmiotów niepublicznych tworzących żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennych opiekunów w zakresie niezbędnych formalności związanych z rejestracją instytucji.
Wszystkie powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow

Podmioty tworzące nowe miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 (zwanego dalej „Programem”), dokonując wpisu instytucji opieki lub dodatkowo uruchamianych miejsc opieki do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub Wykazu Dziennych Opiekunów, bądź dokonując zmiany wskazanych zbiorów danych, są zobowiązane do oznaczenia źródła dofinansowania tworzenia miejsc, tj. środki KPO lub FERS. Miejsca opieki oznaczone w powyższy sposób podlegają dalszemu monitoringowi w zakresie obsadzenia ich przez dzieci. Rzetelne wypełnianie przez podmioty tworzące miejsca opieki w ramach Programu obowiązków informacyjnych na gruncie Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych oraz Wykazu Dziennych
Opiekunów – w zakresie danych monitoringowych – będzie miało wpływ na przekazywanie środków dofinansowania  na funkcjonowanie miejsc opieki.
Proszę zatem o zapewnienia zapoznania się z wytycznymi odpowiednich pracowników merytorycznych w Państwa jednostce oraz informowanie o tych dokumentach  wnioskodawców, którzy zwracać się będą o rejestrację placówki opieki nad dziećmi do lat 3. Celowe wydaje się również opublikowanie części lub całości załączników na stronach Państwa urzędów w zakładkach tematycznie powiązanych z Rejestrem Żłobków i Klubów Dziecięcych lub zamieszczenie linku do strony Ministerstwa.