Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o sesji

Informuję, że w dniu 22 grudnia 2020 r. (wtorek) odbędzie się dwudziesta pierwsza sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.
 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
  • projekt uchwały przedstawi Pani Maria Lachowicz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.
 • wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P.II.4131.2.311.2020 z dnia 18 listopada 2020 r.;
  • projekt uchwały przedstawi Pan Ryszard Kozub,
  • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.
 • zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok;
  • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski,
  • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.
 • uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
  • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
  • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.
 • zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.;
  • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
  • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.
 • zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033;
  • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
  • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.
 1. Podjęcie uchwały budżetowej na 2021 r.;
 • projekt budżetu na 2021 r. przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2021 r.;
  • opinię odczyta Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.;
  • autopoprawki przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i opinii końcowej Komisji Rewizyjnej dotyczących projektu uchwały budżetowej na 2021 r.;
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2021 r.;
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2021 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;
 • projekt uchwały przedstawi Skarbnik Gminy – Pani Grażyna Reichert;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;
  • opinię odczyta Skarbnik Gminy – Pani Grażyna Reichert,
 • wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;
  • autopoprawki przedstawi Skarbnik Gminy – Pani Grażyna Reichert,
 • odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej dotyczących projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;
 • dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;
 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033.
 1. Przedstawienie planów pracy na 2021 r. stałych Komisji Rady Miejskiej do zatwierdzenia przez Radę Miejską;
  • Plany pracy przedstawią przewodniczący poszczególnych Komisji.
 1. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.
 2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn