Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Informuję, że w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) odbędzie się trzydziesta piąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 9 00.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem za 2021 r.;

 • informację przedstawi Pani Anna Straub – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

4. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem za 2021 r.;

 • informację przedstawi Pan Piotr Potocki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały nr XX/148/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

2) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Przędzelu;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku gminnego na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

5) kontynuacji członkostwa Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

6) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

7) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy i Miasta raportu o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2021 rok.

1) debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2021 rok;

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżeturok 2021 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz ze sprawozdaniem finansowym;

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski;

2) sprawozdanie finansowe przedstawi Skarbnik Gminy – Pani Grażyna Reichert;

3) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego przedstawią przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej;

4) dyskusja nad przedstawionymi materiałami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 r. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2021;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

9. Zapoznanie z uchwałą Nr 15/21/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok;

 • uchwałę przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

10. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

11. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2021 i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • opinię przedstawi przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Robert Burdzy.

12. Zapoznanie z uchwałą Nr 15/14/2022 z dnia 30 maja 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok;

 • uchwałę przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2021;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

14. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

15. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn