Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

Informuję, że w dniu 31 stycznia 2024 r. (środa) odbędzie się pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.


Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pok. nr 13) o godz. 9 00.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2030;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

2) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

3) ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.;

 •  projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 •  opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

5) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Edward Wołoszyn