Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o sesji

Informuję, że w dniu 22 grudnia 2023 r. (piątek) odbędzie się czterdziesta dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pok. nr 13) o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Agata Podolska-Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2027 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Agata Podolska-Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

3) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ściekówtransportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko-Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

4) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2027;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

5) udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

6) zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku na 2024 rok;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

7) uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

8) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2024 r.;

1) projekt budżetu na 2024 r. przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski;

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2024 r.;

 • opinię odczyta Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,

3) wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.;

 • autopoprawki przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,

4) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i opinii końcowej Komisji Rewizyjnej dotyczących projektu uchwały budżetowej na 2024 r.;

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2024 r.;

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2024 r.

5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;

1) projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy;

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;

 • opinię odczyta Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,

3) wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;

 • autopoprawki przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,

4) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej dotyczących projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;

5) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;

6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033.

6. Przedstawienie planów pracy na 2024 r. stałych Komisji Rady Miejskiej do zatwierdzenia przez Radę Miejską;

 • Plany pracy przedstawią przewodniczący poszczególnych Komisji.

7. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

8. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn