Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o sesji

Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) odbędzie się nadzwyczajna trzydziesta czwarta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku 2021;

 • informację przedstawi Pan asp. szt. Wiesław Nicałek – p. o. Komendanta Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla gminy Rudnik nad Sanem;

 • ocenę przedstawi Pani Agata Podolska-Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

5. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Monika Cagara,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/232/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji,

2) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.51.2022 z dnia 1 marca 2022 r;

 • projekt uchwały przedstawi radca prawny Pan Ryszard Kozub,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji,

3) udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji,

4) upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji,

5) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji,

6) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

7. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

8. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn