Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o sesji

Informuję, że w dniu 22 grudnia 2021 r. (środa) odbędzie się trzydziesta pierwsza sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 9 00.

 Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Maria Lachowicz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

2) ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

3) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4) uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

5) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

6) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4.Podjęcie uchwały budżetowej na 2022 r.;

1) projekt budżetu na 2022 r. przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski;

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2022 r.;

 • opinię odczyta Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,

3) wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.;

 • autopoprawki przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,

4) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i opinii końcowej Komisji Rewizyjnej dotyczących projektu uchwały budżetowej na 2022 r.;

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2022 r.;

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2022 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033;

1) projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy;

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033;

 • opinię odczyta Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,

3) wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033;

 • autopoprawki przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,

4) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej dotyczących projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033;

5) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033;

6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033.

6. Przedstawienie planów pracy na 2022 r. stałych Komisji Rady Miejskiej do zatwierdzenia przez Radę Miejską;

 • Plany pracy przedstawią przewodniczący poszczególnych Komisji.

7. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

8. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn