Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o sesji

Informuję, że w dniu 06 grudnia 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się trzydziesta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.
  • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski.
 3. Wysłuchanie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych ustawą do składania tych oświadczeń;
 • informację o analizie oświadczeń radnych przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Edward Wołoszyn,
 • informację o analizie oświadczeń pracowników samorządowych przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko-Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pan Dariusz Gil – wiceprzewodniczący Komisji.
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr ewid. 310/1 położonej w Rudniku nad Sanem;
  • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
  • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.
 • sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudnik nad Sanem, położonej w Rudniku nad Sanem na rzecz jej użytkownika wieczystego;
 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.
 • zaciągnięcia zobowiązań w 2021 roku na 2022 rok;
 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pan Dariusz Gil – wiceprzewodniczący Komisji.
 • zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;
 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pan Dariusz Gil – wiceprzewodniczący Komisji.
 • zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;
 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pan Dariusz Gil – wiceprzewodniczący Komisji.
 1. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn