Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Informuję, że w dniu 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) odbędzie się nadzwyczajna pięćdziesiąta pierwsza sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pok. nr 13) o godz. 900.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.
 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2024;
 • projekt uchwały przedstawi Pani Małgorzata Bednarska,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.
 • współdziałania Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+;
 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.
 • zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.;
 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;
 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.
 1. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn