Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Informuję, że w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) odbędzie się nadzwyczajna czterdziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pok. nr 13) o godz. 900.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.
  • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
  • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
  • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.
  1. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.
  2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn