Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o naborze wniosków

do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.


Zgodnie z uchwałą Nr XL/299/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27.02.2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z jej zmianą,

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego z wyłączeniem osób fizycznych
i prawnych prowadzących działalność gospodarczą lub działalność w rolnictwie
lub rybołówstwie. Podmioty ubiegające się o dotację mogą składać wnioski do pozyskania środków w kwocie nie większej niż 204 000,00 zł. Planowane do pozyskania środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków łącznie nie mogą przekraczać 400 000,00 zł.

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o udzielenie dotacji do 14 sierpnia 2023 r. do godziny 10:00:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,
  • korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
    23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu
    do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,
  • elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem: /UGiM/skrytka.

 

Kopertę z wnioskiem lub wiadomość ePUAP należy zatytułować: „Rządowy Program Odbudowy Zabytków z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 876 10 02.

 

Pliki do pobrania na Stronie BIP Rudnik nad Sanem