Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o dodatkowym naborze

Nabór dotyczy pomp ciepła do centralnego ogrzewania (CO).

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE-REACT-EU:

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem informuje, że mieszkańcy którzy są zainteresowani udziałem w projekcie tj. montażem pomp ciepła do CO i CWU, mogą składać ankiety doboru technicznego stanowiące deklarację udziału w projekcie. W przypadku zakwalifikowania do projektu sporządzona zostanie umowa udziału w projekcie.

Informujemy jednocześnie, że złożenie ankiety doboru technicznego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Złożone ankiety zostaną poddane ocenie w oparciu o poniższe kryteria:

–  budynek mieszkalny jednorodzinny jest oddany do użytkowania oraz zamieszkany;

–  budynek posiada instalację fotowoltaiczną lub jest  zakwalifikowany do dofinansowania instalacji fotowoltaicznej w projekcie parasolowym realizowanym obecnie przez Gminę.

Po zweryfikowaniu złożonych ankiet zgodnie z ustalonymi kryteriami odbędzie się losowanie rozstrzygające nabór. W przypadku dostatecznej ilości złożonych ankiet losowanie przebiegnie w dwóch etapach:

  • ETAP I – losowanie 10 uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu;
  • ETAP II – losowanie 6 uczestników, którzy zostaną wpisani na listę rezerwową.

Informacja o terminie losowania będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy. Losowanie jest jawne.

Termin naboru uczestników rozpoczyna się w dniu 21.06.2022 r. od godz. 900 i kończy się w dniu 24.06.2022 r. o godz. 1500, w tym:

– w dniu 21.06.2022 r. – ankiety przyjmowane będą od godz. 900 do 1600

– w dniach od 22.06.2022 r. do 24.06.2022 r. – ankiety przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu.

Ankietę doboru technicznego należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem., ul. Rynek 40, pok. 11.

Wszelkich informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem: pokój nr 11, telefon 15 8761002 wew. 31 lub 33.

 

Ogłoszenie dodatkowy nabór

 

Ankieta doboru technicznego

 

Pełnomocnictwo