Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie 44 sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Informuję, że w dniu 28 czerwca 2023 r. (środa) odbędzie się czterdziesta czwarta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem za 2022 r.;

 • informację przedstawi Pani Anna Straub – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

4. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka SportuRekreacji w Rudniku nad Sanem za 2022 r.;

 • informację przedstawi Pan Piotr Potocki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Agata Podolska-Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

2) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

6) udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

7) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy i Miasta raportu o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2022 rok;

1) debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2022 rok;

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżeturok 2022 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz ze sprawozdaniem finansowym;

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski;

2) sprawozdanie finansowe przedstawi Skarbnik Gminy – Pani Grażyna Reichert;

3) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu oraz  sprawozdania finansowego przedstawią przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej;

4) dyskusja nad przedstawionymi materiałami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2022;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

9. Zapoznanie z uchwałą Nr 12/58/2023 z dnia 9 maja 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opiniisprawozdaniu Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem z wykonania budżetu za 2022 rok;

 • uchwałę przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

10. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

11. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2022 i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • opinię przedstawi przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Robert Burdzy.

12. Zapoznanie z uchwałą Nr 12/21/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2022 rok;

 • uchwałę przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2022;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

14. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

15. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn