Twoja Gmina, Twój Urząd

Nabór na urzędnika wyborczego w gminie Rudnik nad Sanem

Urzędnik wyborczy powoływany jest przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego

na okres 6 lat, spośród zgłoszonych kandydatów posiadających wykształcenie wyższe:

1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

Jednocześnie zwracam uwagę na wymagania wobec urzędnika wyborczego określone w art. 191b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497):

  • 1. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.
  • 2. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
  • 3. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia kandydatów można składać w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r. (włącznie).

Załączniki:

Informacja nabór na urzędnika wyborczego w Rudniku nad Sanem

Uchwała w sprawie liczby urzędników wyborczych wraz z załącznikami

Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego-załącznik-nr-1

Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego-załącznik-nr-2