Twoja Gmina, Twój Urząd

Nabór do pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”

OGŁOSZENIE  O  NABORZE DO  PROGRAMU  „REHABILITACJA 25 PLUS”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem ogłasza nabór do pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego ze środków PFRON.

Program ten skierowany jest do osób niepełnosprawnych będących absolwentami szkoły przysposabiającej do pracy, ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego lub innej placówki edukacyjnej posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest zapewnienie uczestnikom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie przygotowania ich do życia w środowisku społecznym, między innymi przez zwiększenie lub podtrzymanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego, tj. planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania                         o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także                          w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

W ramach świadczonego wsparcia beneficjentom programu zapewnione zostaną, w szczególności:

  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
  • udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
  • udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
  • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  • pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  • działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy.

 

Dokumenty w postaci:

  • deklaracji uczestnictwa,
  • kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • świadectwa ukończenia w/w placówki edukacyjnej

 

należy złożyć w termin do 31 maja 2024 roku w sekretariacie SOSW w Rudniku nad Sanem, ul. Mickiewicza 38.

Deklaracja uczestnictwa jest dostępna w sekretariacie szkoły lub tutaj

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z koordynatorem programu

tel. 661 215 664

 

Deklaracja uczestnictwa 2024-2025