Twoja Gmina, Twój Urząd

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania!

Jedenastoma głosami za i bez głosu sprzeciwu, Rada Miejska w Rudniku nad Sanem udzieliła burmistrzowi Waldemarowi Grochowskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Głosowanie było poprzedzone zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu oraz debatą nad raportem o stanie gminy.
Dochody budżetowe gminy za ubiegły rok zostały zrealizowane na kwotę 44 034 491, 98 zł, co stanowi 100,9 % założeń planowych. Wydatki zostały zrealizowane na 40 290 984, 50 zł, co stanowi 94 % planu. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 7 923 960, 00 zł, czyli 18,2% wykonanych dochodów ogółem. Burmistrz Rudnika Waldemar Grochowski przyznał, że tak dobry efekt był możliwy dzięki zaangażowaniu współpracowników, dobrej współpracy z radnymi, sołtysami i przewodniczącymi osiedli.

– Dziękuję za udzielone absolutorium i wotum zaufania. Dziękuje za stworzenie takiej atmosfery, że możemy wspólnie realizować zdania, projekty i dzielić się pomysłami. To ogromny sukces. Dziękuje za atmosferę, za podpowiedzi. Nie byłoby tego święta gdyby nie moi współpracownicy – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

Do najważniejszych zadań, które zostały wykonane w 2020 r. zalicza się m. in.:
  • rozpoczęcie budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem,
  • zlecenie opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w Kopkach,
  • aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w Przędzelu,
  • zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem,
  • zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji i rozbudowy Domu Kultury w Rudniku nad Sanem,
  • opracowanie dokumentacji dotyczącej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudniku nad Sanem.