Twoja Gmina, Twój Urząd

Nieodpłatna pomoc prawna

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pomoc udzielana jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację lub

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
  2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Starostwo Powiatowe w Nisku

Plac Wolności 2, 37-400 Nisko

tel./fax (15) 841 27 00, 841 26 07, 841 20 57

 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku w Powiecie Niżańskim – nadal na odległość i zmiana siedziby punktu w Nisku

Od dnia 1 stycznia 2021 r. w 3 punktach (wraz z ich filiami) na terenie powiatu niżańskiego nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nadal będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail) – do odwołania. 

W 2021 roku zmieniła się siedziba punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nisku – od 1 stycznia 2021 r. punkt w Nisku usytuowany jest przy ul. Sandomierskiej 1 (lokal w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na poziomie -1 budynku, budynek z windą wewnętrzną dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych).

Nie zmieniły się terminy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  (harmonogram na rok 2021 – link).

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość, beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się).

Jednocześnie, z uwagi na konieczność udokumentowania uprawnienia do otrzymania świadczenia, stosowne oświadczenia odbierane będą formie ustnej i odnotowywane, jako notatka służbowa podczas telefonicznego umawiania wizyty (numer telefonu 833 – 450 – 012), a jeżeli jest ona ustalana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail npp@powiatnizanski.pl) – poprzez dołączenie przez klienta stosownego wniosku:

Wniosek pdf – link

Wniosek docx – link

wzór oświadczenia pdf

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 883 – 450 – 012 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiatnizanski.pl

obrazek