Twoja Gmina, Twój Urząd

Dotacja dla Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem

obrazek

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem otrzyma dofinansowanie w wyniku I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach naboru wpłynęło 790 wniosków. Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 7 marca 2023 r. podało informacje o przyznaniu dotacji. Środki z Funduszu Sprawiedliwości trafią do 468 gmin. Wniosek naszej gminy opiewał na kwotę 10 000,00 zł, po 5 000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Przędzelanki” w Przędzelu i Koła Gospodyń Wiejskich w Kopkach. Dofinansowanie jest przeznaczone dla podmiotów, które do 30 września 2023 r. zorganizują wydarzenie dotyczące przeciwdziałania przyczynom przestępczości. W szczególności powinno ono dotyczyć zjawiska przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem złożyła wniosek na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich”, które ma na celu zorganizowanie przedsięwzięć informacyjnych przeciwdziałających przyczynom przestępczości ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom przestępstw na szkodę małoletnich oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym zakup urządzeń i wyposażenia dla kół gospodyń wiejskich działających na terenie Gminy, które mają być wykorzystane do zorganizowania i realizacji przedsięwzięć. Zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem działającą w imieniu i na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich „Przędzelanki” w Przędzelu i Koła Gospodyń Wiejskich w Kopkach. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia zostanie zorganizowany konkurs plastyczny pn.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Konkurs zostanie zorganizowany dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopkach. Wystawa prac konkursowych, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla laureatów konkursów będą miały miejsce podczas akcji informacyjnych, które odbędą się:

  • w dniu 16 lipca 2023 r. podczas uroczystości Przędzelskie Kaszaki na stadionie LZS Przędzel,
  • w dniu 1 czerwca 2023 r. podczas uroczystości Piknik Rodzinny w Kopkach organizowany przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki
    w Kopkach.