Twoja Gmina, Twój Urząd

Dodatkowy nabór na kotły na biomasę

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem realizuje projekt pt. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE-REACT-EU:

W związku z brakiem możliwości zainstalowania kotłów na biomasę u trzech uczestników projektu, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza dodatkowy nabór na montaż :

  • 2 kotłów o mocy 20 kW
  • 1 kotła o mocy 15 kW

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć ankietę doboru technicznego.

Termin naboru uczestników rozpoczyna się w dniu 13.02.2023 r. od godz. 800 i kończy się w dniu 14.02.2023 r. o godz. 1600.

Ankietę doboru technicznego należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem., ul. Rynek 40, pok. 11.

Wszelkich informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem: pokój nr 11, telefon 15 8761002 wew. 33.

Uwaga! O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Ankieta Doboru Technicznego – do pobrania