Twoja Gmina, Twój Urząd

Deklaracje dotyczące źródeł ogrzewania

Urząd Gminy i Miasta przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania budynków nałożony Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1. Drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl.
2. W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta.
Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl, a także w Urzędzie Gminy i Miasta.
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
obrazek