Twoja Gmina, Twój Urząd

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Uprzejmie informuję, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są następujące osoby:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn.zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W ramach Programu Gmina/Powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości  100% kosztów realizacji przez asystenta usługi asystencji osobistej.

Ze środków Programu Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta/Starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie większej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu. W przypadku zlecenia realizacji usług, podmiotom wskazanym w części IV ust. 23 pkt 2 i 4 Programu, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta/Starosta może przekazać nie więcej niż 2% przekazanych środków Funduszu, w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowej lub administracyjnej, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu.

Ponadto Wojewoda zobowiązuje wszystkie Gminy/Powiaty do upublicznienia informacji o naborze co najmniej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej danej Gminy/Powiatu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej danej Gminy/Powiatu albo Centrum Usług Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

 

Poniżej przedstawiam terminy i warunki naboru wniosków:

 • Gmina/Powiat składa wniosek na środki finansowe z Programu do Wojewody Podkarpackiego (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.
  (decyduje data wpływu).
 • Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
 • Wniosek Gminy/Powiatu na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest składany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu.
 • Wniosek Gminy/Powiatu na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest składany w postaci elektronicznej i należy przesłać go za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta a w przypadku Powiatu podpisem dwóch członków Zarządu.
 • W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów merytorycznych we wniosku Gminy/Powiatu na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, wojewoda informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach i wzywa do poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, pod rygorem odrzucenia wniosku (decyduje data wpływu do wojewody).
 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

 

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023