Twoja Gmina, Twój Urząd

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium 

27 czerwca 2024 r., odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem, podczas której burmistrz Tadeusz Handziak jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

W posiedzeniu uczestniczyli radni, sołtysi i przewodniczący osiedli. Głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza poprzedziła dyskusja nad raportem o stanie gminy, który przedstawiła sekretarz Gminy Lucyna Zygmunt. Dokument został opracowany w oparciu o znowelizowaną ustawę o samorządzie gminnym. Dodatkowo, w dokumencie znalazły się najważniejsze informacje dotyczące działalności w poszczególnych obszarach tematycznych realizowanych w zeszłym roku.

Z przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 64 177 253,46 zł, co stanowi 101,3 procent planu.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 71 401 152,10 zł, to jest 95,7 procent planowanych wydatków.

Na koniec 2023 roku planowano deficyt budżetowy w wysokości 11 227 662,99 zł. Faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 7 223 898,64 zł, co stanowi 15,1% wykonanych dochodów ogółem.

obrazek