Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o sesji

Informuję, że w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) odbędzie się trzecia sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pok. nr 13) o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Tadeusz Handziak.

3. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem za 2023 r.;

 • informację przedstawi Pani Anna Straub – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Łukasz Ludian – przewodniczący Komisji.

4. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem za 2023 r.;

 • informację przedstawi Pan Piotr Potocki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Łukasz Ludian – przewodniczący Komisji.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, a także przyznawania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania wykonania usług sąsiedzkich;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Agata Podolska-Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Tomasz Kołcz – przewodniczący Komisji.

2)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gminnej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Rudnik nad Sanem na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Mateusz Drzymała,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Dawid Konior – przewodniczący Komisji.

3) przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Dawid Konior – przewodniczący Komisji.

4)zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Małgorzata Gancarz – przewodnicząca Komisji.

5)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Małgorzata Gancarz – przewodnicząca Komisji.

6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2023 rok;

 • raport przedstawi Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Świta.

1) debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2023 rok;

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Bogdan Kupiec.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2023 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz ze sprawozdaniem finansowym;

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Tadeusz Handziak;

2) sprawozdanie finansowe przedstawi Skarbnik Gminy – Pani Grażyna Reichert;

3) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego przedstawią przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej;

4) dyskusja nad przedstawionymi materiałami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2023;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Bogdan Kupiec.

9. Zapoznanie z uchwałą Nr 14/16/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok;

 • uchwałę przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy.

10. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • informację przedstawi Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Świta.

11. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2023 i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • opinię przedstawi przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pani Bernadetta Bis.

12. Zapoznanie z uchwałą Nr 14/13/2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2023 rok;

 • uchwałę przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Bogdan Kupiec.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2023;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Bogdan Kupiec.

14. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

15. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ dr inż. Bogdan Kupiec