Twoja Gmina, Twój Urząd

Do 31.07.2024 r. zgłaszanie zbiorników bezodpływowych (szamb).

Informujemy o przedłużeniu do 31.07.2024 terminu kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Korzystanie w sposób nieprawidłowy ze zbiorników bezodpływowych niesie za sobą szkody nie tylko dla środowiska, ale również dla Mieszkańców. Wylewanie nieczystości ciekłych na działkę powoduje, że w naszym otoczeniu: w glebie, wodzie, na roślinach, warzywach pojawiają się groźne bakterie, wirusy, bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Dzieci bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt!

Dlatego bardzo ważne stają się działania, które umożliwiają kontrolę prawidłowości korzystania ze zbiorników bezodpływowych, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo Mieszkańcom i całej społeczności.

W związku z powyższym, mając na uwadze dobro Mieszkańców i ich rodzin, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem przeprowadza inwentaryzację zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek taki wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399). Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków za opróżnienie zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
Informujemy, iż osoby, które nie posiadają podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych, powinny niezwłocznie wywiązać się z tego obowiązku. Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem będą kontrolować, czy wymogi te są spełniane.

Podczas przeprowadzanej kontroli należy okazać:
– umowę na wywóz nieczystości ciekłych podpisaną z firmą posiadającą uprawnienia,
– rachunki potwierdzające wywóz nieczystości z ostatnich 12 miesięcy.

W związku z ustawowym obowiązkiem nałożonym na gminę w zakresie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków właściciele nieruchomości proszeni są jednocześnie o wypełnienie formularza dotyczącego posiadanego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz złożenia dokumentu (wraz z kserokopią umowy z firmą odbierającą nieczystości oraz potwierdzeniami płatności za ich wywóz z ostatnich 12 miesięcy) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (biuro nr 1), przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres e-mail: info@rudnik.pl w terminie do 31.07.2024 r.

Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem lub na stronie internetowej:

ZGŁOSZENIE-SZAMBA – ewidencja_zbiornikow_bezodplywowych – oswiadczenie